11, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

లోకరీతి..!

 సీ.
అలనాడు, చంద్రమా! యద్దము నిను జూపె/
బాలరాముని తండ్రి వైనముగను!
ఆముద్దు తీరక నా రామచంద్రుడు/
తన నామ మందున నిను ధరించె!
శాపదష్టుడ వగు శశి! నిను గాంచగా/
క్షీర ఘటమునందు కృష్ణమూర్తి/
నిందచే యలిగెనో నిన్ను దాల్పడు కదా/
నామావళిన్ తాను దీమసాన!

గీ.
సిరికి సోదరుడౌ బావ మఱది వయ్యు/
శీతకర! ముచ్చట కలుగ చేరదీసి/
తనకు నష్టము సేయ మాధవుడు దూర
ముంచె! లోకరీతి యదంతె! యుర్వినెపుడు!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

గమనిక

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

ప్రచలిత సమర్పణలు