24, అక్టోబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము: అమ్మలు మువ్వురున్ కలిసిరమ్మహనీయుడు ఘంటమూనగన్!

సమస్య: 
అమ్మలు మువ్వురున్ కలిసిరమ్మహనీయుడు ఘంటమూనగన్!

నా ప్రయత్నం: 

ఉత్పలమాల:
"అమ్మలగన్న యమ్మ" యని యా ముగురమ్మల వేల్పుఁ, జాల పె/
ద్దమ్మను తా మదిన్ దలచి యా కవి పోతన  వ్రాయబూనె, కా/
వ్యమ్ముగ  విష్ణుగాథలను భాగవతంబు తెనుంగు జేయ, నా/
యమ్మలు మువ్వురున్ కలిసిరమ్మహనీయుడు ఘంటమూనగన్!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల 

12, అక్టోబర్ 2023, గురువారం

ఆముక్త మాల్యద లోని పద్యానికి తేటగీతిలో భావానుసరణ:శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కృతి ఆముక్తమాల్యదలో వర్షఋతు వర్ణన :
ఆముక్త మాల్యద/ 4-118

చంపకమాల.

తడితల డిగ్గి ముంప జడతం దుది ఱెప్పలఁ గన్ను విప్పి పు/
ల్పొడచుచు నీరు ముంగరలపోలిక ముక్కునఁ గూడ నోటఁ గొం/
తొడియుచు గూఁటి కఱ్ఱ సగమెత్తుచు ఱెక్క విదుర్పు మున్నుగా/
వడకుటె గాక చేష్టుడిఁగె పక్షులు వక్షము జానువుల్ చొరన్!

*********
ఆముక్తమాల్యద లోని పై పద్యానికి తేటగీతిలో నా ప్రయత్నం:

వానజోరుకు తడవగ పక్షుల తల/ 
లా జలంపు బిందువు కన్నుల కొనకు డిగి /
పులుగు ఱెప్పలార్పగ, నంత పొలుపుమీరి/ 
ముక్కుకొనజేరి ముత్యపు ముక్కెరౌచు! 

గూటిచితుకులు తడవగ, తాఁటి కొనుచు/ 
రెక్క లల్లార్చి చలి సోక నొక్క క్షణము/ 
వణికి తమ పక్షముల చేర్చి వక్షములకు/ 
పిట్టలుండెను చెట్లపై బిఱ్ఱ బిగిసి! 

*********

తమ సవరణతో పద్యాన్ని అందంగా మలచిన గురువులు శ్రీ సాంప్రతి సురేంద్రనాథ్ గారికి నమస్కారములు, ధన్యవాదములు.

🙏🙏🙏🙏


- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల 
12.10.2023

9, అక్టోబర్ 2023, సోమవారం

న్యాయస్థానములు..!

ఆ.వె.
పాత రాతి కట్టు భవనపు గదులవి/
కప్పు నాని పోయి కారు చుండు/
ఘనము వాని చరిత గతమహో యనగను/
కూలిపడక నిలచు కోర్టు హాళ్ళు..!

ఆ.వె.
నలుపు గౌను తొడిగి పలు వాదనమ్ముల/
వినుచు తీర్పులీయ విసుగులేక/
పెద్దగద్దెమీద పేరిమి కూర్చున్న/ 
జనుల వేలుపతడు జడ్జిగారు!

ఆ.వె.
నల్ల కోటు వేసి న్యాయదేవత సాక్షి/
కాగితముల దొంతు కౌగలించి/
గాలి లేని యిరుకు గదులలో వాదనల్/
నడుపు నతని పేరు న్యాయవాది!

ఆ.వె.
తెలుపు యూనిఫార్ము నెలమి జడ్జి కడను/ 
నిలచి యెర్ర పగిడి తలను దాల్చి/ 
యరుణపు పటకానెగుర వేయుచు జనుల/ 
మూడుసార్లుపిలచు వాడు ప్యూను!!

ఆ.వె. 
దీనులగుచు మిగుల దిక్కులు చూచుచు/ 
చెమట గ్రక్కుకొనుచు చింతపడుచు/ 
తమను పిలుతు రనుచు తలుపుల వ్రేలాడు/ 
కర్మ కాలి వారు కక్షిదార్లు!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
7.06.2018

**************************************
దీనికే కొనసాగింపు:
ఆ.వె.
బల్ల కలదు కాని పైకప్పు మరి లేదు/
కలదు స్టూలు కాని గచ్చు లేదు/
ఒక్క కేసు కోసమురక లెత్తుచునుండు/
చెట్టు కింద ప్లీడ రిట్టు లుండు..!

యేచూరి చంద్రశేఖర మూర్తి అని మామిత్రుడి ఐడియా ని నేను పద్య రూపంలో వ్రాసినది.. 
(07.06.2018)

శిక్ష: 
ఆ.వె.
శిక్ష పడ్డవాడు చెడ్డవాడనికాదు/
పడనివాడె మంచివాడు కాదు/
శిక్షపడినపిదప చెడ్డేది మంచేది 
యన్నినొక్కరీతి నెన్న బడును..!!

తే.గీ.
దొరకు నంత వరకు పెద్ద దొరలు కాని/
దొంగలౌదురు వారలు దొరికినంత/
దొరకకుండగ దొంగలై దోచుకొనుట/
దొరలకే సాధ్యమౌనట్టి దొంగవిద్య!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
(9.06.2018)

7, అక్టోబర్ 2023, శనివారం

రాయలవారి మీద మరొక పద్యం..!

ఇప్పుడే రాయలవారి మీద మరొక పద్యం ప్రయత్నించాను..!

సీ.
బ్రహ్మ చేసిన సృష్టి వైవిధ్యమౌరీతి/
కల్పించితీ వొక్క కావ్యమునను!
విష్ణుతేజముతోడ పృథివి నేలంగ స్థి/
రముగ నిల్చెను నీదు రాజ్యలక్ష్మి !
కదనాన నీ తీక్ష్ణ ఖడ్గచాలనమున/
రుద్రాంశ దునిమె శత్రువుల తరిమి!
దిక్పాలకుల తోడి దేవేంద్ర సభఁ బోలి/
తీరె నీ సభ యష్ట దిగ్గజముల!

తే.గీ.
యిన్ని యంశలు నొకనిలో నెట్లు కలిగె/
నెన్ని పుణ్యాల ఫలమవో ని ద్ధరిత్రిఁ/
బుట్టి, నడయాడి, పాలించి, పొలుపు మీఱ/
కీర్తి శిఖరాల నందితి కృష్ణరాయ!
సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమ!

- రాధే శ్యామ్ రుద్రావఝల
07.10.2023
🙏🙏🙏

సవరణ (12.10.2023) : 

సీ.
బ్రహ్మ చేసిన సృష్టి వైవిధ్య మెల్లను /
కల్పించితీ వొక్క కావ్యమునను!
విష్ణుతేజముతోడ పృథివి పాలించి  స్థి/
రముగ నిల్పితి నీదు రాజ్యలక్ష్మి !
కదనాన నీ తీక్ష్ణఖడ్గవైదగ్ధి రు /
ద్రాంశతో దునుమాడి తరుల తరిమి!
దిక్పాలకుల తోడి దేవేంద్రు విభవాన  /
తీర్చితి సభ నష్టదిగ్గజముల!

గీ.
నిన్ని యంశలు నొకనిలో నెట్లు కలిగె/
నెన్ని పుణ్యాలఫలమవో యి ద్ధరిత్రిఁ/
బుట్టి నడయాడి పాలించి పొలుపు మీఱ/
కీర్తి శిఖరాల నందితి కృష్ణరాయ!
సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమ!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల


పద్యములో తగు సవరణలు సూచించిన శ్రీ రామారావు మాస్టారికి, శ్రీ భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదములు.🙏🙏🙏

23, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

పుత్రికల దినోత్సవమును పురస్కరించుకొని..!అందరికీ నమస్కారమండీ..! ఇవాళ Daughter's Day సందర్భంగా వ్రాసిన పద్యాలివి..!
🙏🙏🙏

తే.గీ.
ఊహ జేసి *పుత్రికల దినోత్సవమున,*
నీదు బాల్యచేష్టలను వర్ణింపగాను!
వచ్చె నాపాత మధురాలు ప్రాత బడక/
తలపున వెను వెంటనె చిట్టి తల్లి, యిట్లు!

సీ.
ఉత్కృష్టమౌ తండ్రి యుద్యోగమందితి/
పొత్తిళ్ళలో నిన్ను నెత్తుకొనగ! 
ఉంగా యనుచు చాల నూసులాడితి వీవు/
వేళ తెలియలేదు వినుచునుండ!
దోగాడి యిల్లెల్ల దోబూచులను మము/
త్రిప్పుకొంటివి కన్ను త్రిప్పనీక!
చిన్ని యడుగులేయు చిట్టి పాపగనీవు/
గుమ్మాల దాటచో గుబులు నాకు!
శ్రుతిలోన గొంతును జతకలిపిన నాడు/
మరచితి ననునేను పరవశమున!

ఆ.వె.
నాన్న యనెడు పిలుపు విన్న యంతను పుల్క/
లెత్తి మమత పండు నెడద నిండ!
కూతురున్న యింట కూర్మియె పంట! యా/
తండ్రి కన్న నెవరు ధన్యుడిలను!?

తే.గీ.
జోడుపిలకల తోడను జోకచేసి/
మోము పౌడరద్ది, తొడిగి బుట్టగౌను, 
పూన్చి కళ్ళకు కాటుక, బుగ్గ చుక్క/
దిద్ది నినునిల్పె మీ యమ్మ, ముద్దు గాను!

తే.గీ.
మొదటి సంతానమై ప్రియ పుత్రి వౌచు/
మేర లేని యాప్యాయతన్ చూరగొన్న/
మాదు హృదయ పీఠపు రాకుమారి వీవు/
యశము, సంపద భృశముగ నందు మమ్మ!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల 

13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య: చూచిననొక్కటౌను మరి చూడనిచో మరొక్కటగు

సమస్య: చూచిన నొక్కటౌను మరి చూడని చో మరొక్కటగు!
అష్టావధానము వేదిక: వై వి యెస్ మూర్తి ఆడిటోరియమ్, ఆంధ్రాయూనివర్సిటీ
అవధాని: శ్రీ తాతా సత్యసందీప్ శర్మ
పృచ్ఛకులు: శ్రీ భైరవభట్ల విజయాదిత్య గారు

అవధాని గారి పూరణ:
మధ్యాక్క
ఱ.
కాచుచు విశ్వమంతటిని గాంచదె యంబిక సతము/
ప్రోచవె యామె దృక్కులవి పూర్ణముగా ప్రజనిలను/
యోచన చేసి చూడ సమయోచిత రీతిని యామె/
చూచిన నొక్కటౌను మరి చూడని చో మరొక్కటగు!

నా పూరణ:
మధ్యాక్కఱ.
చూచితి నప్పరావనెడు షోకుల బాల్య మిత్రు, నట/
దోచిన నాదు వస్తువుల తోడ ఖుషీల చేయగను!
వేచితి కన్నుదాట, మరి వేడుక కైన వాఁడు నను/
చూచిన నొక్కటౌను మరి చూడనిచో మరొక్కటగు!

11, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

లోకరీతి..!

 సీ.
అలనాడు, చంద్రమా! యద్దము నిను జూపె/
బాలరాముని తండ్రి వైనముగను!
ఆముద్దు తీరక నా రామచంద్రుడు/
తన నామ మందున నిను ధరించె!
శాపదష్టుడ వగు శశి! నిను గాంచగా/
క్షీర ఘటమునందు కృష్ణమూర్తి/
నిందచే యలిగెనో నిన్ను దాల్పడు కదా/
నామావళిన్ తాను దీమసాన!

గీ.
సిరికి సోదరుడౌ బావ మఱది వయ్యు/
శీతకర! ముచ్చట కలుగ చేరదీసి/
తనకు నష్టము సేయ మాధవుడు దూర
ముంచె! లోకరీతి యదంతె! యుర్వినెపుడు!

6, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

మావాడు..!!

ఆ. వె.
వనమున నొకసారి వచ్చెనెన్నిక లంత/
నన్ని చెట్లు 'ఓటు హక్కు' పొందె!
కుదిరెను బరి నెదురు 'గొడ్డలి'‌ 'సెలయేరు'
నన్ను నన్నటంచు ఎన్నికలను!

ఆ. వె.
తరుల మనుగడ కవసరమగు నీరిచ్చె/ 
నేరు! గాన గెలిచి తీరును! మరి/
కూలె నెన్నొ చెట్లు గొడ్డలి వ్రేటుల/
కనుక గెల్చు తెరువు కాన రాదు!

ఆ. వె.
అనుచు బయలుదేరె నభిమతమొక్కటి/
వనము నందు చెలగి ప్రబల మయ్యె!
ఎవరు గెల్తురనుచు నెంతయో నుత్కంఠ/
పెరిగె దినదినాభివృద్ధి యగుచు!

ఆ. వె.
ఫలితమొసగువేళ బలములు లెక్కింప/
నబ్బురమున మునిగె నడవి యంత!
ఘన విజయము పొందె గండ్రగొడ్డలి, సెల/
యేరు నోటమిగని నీరుగారె!

తే.గీ.
వృక్ష జాతి పెద్దల సమావేశ పరచి/
ఇట్టి వింతైన ఫలితమ దెట్టు కల్గె/
ననగ మా ఓటు "గొడ్డలి" కనియె తరులు!
వాని వెనుక నున్నది *మన వాడె* కనుక!

3, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

కేదారనాథ పర్వత సానువులలో ప్రకృతి

మా కేదార్ నాథ - బదరీ నాథ యాత్ర లో చూచిన ప్రకృతి వర్ణన:

సీ.
నభమంటు శిఖరాలు ప్రభుధామమై 'మంచు/
తలపాగ' తొడిగెను దర్పమొలుక!
పులకాగ్ర మైనట్టి భూరుహమ్ములు నిల్చె/
ముక్కంటికై కయిమోడ్పు లిడుచు!
శిరము నుండెడు గంగ చెంగునన్ దూకంగ/
పాయలై లోయలన్ పాదమంట!
చల్లగాలులు వీచె మెల్లగా నెల్లెడన్
శివ విభూతిని పెంపుజేయ జగతి!
లింగాకృతిన్ దాల్చి లెక్కకు మిక్కిిలై/
ప్రమథులె రాలు రప్పలుగ వరల!

తే. గీ.
ప్రకృతి కేదారనాథుని ప్రాభవమును/
రంగరించెడి ఘనత నంగాంగ మలరు/
వర్ణ సాకల్య చిత్రంపు పరిధి యెంత?
సరస హృదయ చిత్రపట వైశాల్యమంత!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
03.08.2023
🙏🙏🙏


ఆకాశాన్ని అంటుకుంటున్న శిఖరాలు శివుడి నివాసమైనందుకా అన్నట్టు మంచు తలపాగ తొడిగాయి దర్పంగా..!!
ఆ పులకింతలో శరీరం మీద రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నట్టుగా ఆపర్వతాల మీది వృక్షాలు నిట్టనిలువుగా నిలబడి శివుడికి నమస్కరిస్తున్నాయి..!
శిరస్సు మీది గంగ చెంగున దూకి పాయలుగా లోయలలో శివుడి పాదాలను తాకడానికా అన్నట్టు పారుతున్నది.
శివ విభూతిని (విభూతి = భస్మం, ఒక సంపద, ఐశ్వర్యము) విశ్వమంతా వ్యాపింప జేయడానికి అన్నట్టు చల్ల గాలులు మెల్లగా వీచుతున్నాయి.
ప్రమథ గణాలు లింగాకృతిలో (గుండ్రం గా) అసంఖ్యాకంగా రాళ్ళు రప్పలు గా కొలువుతీరాయి.

ప్రకృతి కేదారనాథుని ప్రాభవాన్ని తన అంగాంగములలో రంగరించి ఉన్నట్టి ఆ సంపూర్ణ వర్ణ చిత్రపు పరిథి ఎంత అంటే, మన హృదయంలో ఉన్న కేన్వాసు ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత..!!
మంచు తలపాగ 

గమనిక

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

ప్రచలిత సమర్పణలు